Categories

chính sách thuế mới nhất 2014 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sửa đổi bổ sungchính sách thuế mới nhất 2014 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quản lý giá phí, lệ phí, hóa đơn

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các loại hình hoạt động sản xuất – kinh doanh ngày càng đa dạng, phong phú thì số lượng các đối tượng phải nộp thuế thuộc các thành phần kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Thực trạng này đòi hỏi các chính sách thuế phải có những đổi mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phần đảm bảo tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Đồng thời, khi kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, Nhà nước và Bộ Tài chính đã đề xuất thực hiện việc giảm thuế, miễn thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế giảm bớt khó khăn về vốn, kích thích tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho.
Đáp ứng yêu cầu trên, Chính phủ và Bộ, ngành đã ban hành: Còng văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư so 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuê’ giá trị gia tăng; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;…

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *