Categories

Gia đình 5 đời giữ nghề làm bạc truyền thống | VTCVTC | Gia đình ông Nguyễn Chí Thành ở 83 Hàng Bạc vẫn giữ nghề làm bạc thủ công 5 đời nay.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • 12 phố huế. Sil_ver.

    ベトナム人です February 16, 2020 6:15 am Reply
  • Sil_ver

    ベトナム人です February 16, 2020 6:15 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *