Categories

Hệ Thống Báo Cáo của Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự SureHCSHệ thống báo cáo tùy chọn do người dùng tự thiết kế, hệ soạn thảo quyết định nhân sự phù hợp các quyết định cuả doanh nghiệp
Người dùng tự “chế biến” các báo cáo quản trị, thống kê với nhiều kiểu số liệu khác nhau, nhiều tiêu thức khác nhau theo ý muốn, tạo ra hệ thống báo cáo trong chương trình với số lượng “vô tận” nhờ khả năng, kết hợp, sắp xếp một hay nhiều mã phân tích khác nhau chỉ bằng thao tác đơn giản “kéo-thả”. Các báo cáo này có thể cập nhật dữ liệu mới một cách dễ dàng, nhanh chóng qua Hệ phân tích dữ liệu
Truy xuất, phân tích và xử lý hệ thống dữ liệu theo các tiêu thức khác nhau tạo thành các báo cáo theo yêu cầu qua Hệ thống báo cáo động.
Cho phép người dùng tự soạn thảo các quyết định nội bộ như: quyết định lương, thưởng, kỷ luật … và hệ thống tự động truy xuất số liệu tạo nên Hệ các quyết định theo đặc thù của doanh nghiệp qua Hệ tạo báo cáo theo template người dùng tự thiết kế. Tiện ích này cũng cho phép người dùng tự thiết kế lại bất kỳ mẫu báo cáo sẵn có từ hệ thống nhưng chỉnh sửa thêm theo yêu cầu của mình.
Các báo cáo tạo được từ Hệ phân tích dữ liệu người dùng có thể sử dụng tính năng Pivot table của Excel để phân tích, thống kê, vẽ biều đồ. .. một cách rất trực quan và nhanh chóng.
Các báo cáo được tạo qua Hệ thống báo cáo động có thể truy xuất số liệu ra Word, Excel, HTML, Access …

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
55
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *