Categories

HRM – Human Resources Management ( Quản lý nhân sự ) || Part 1 – Init Database ( khởi tạo csdl )#hrm, #HumanResourcesManagement, #C#, #SqlServer
HRM – Human Resources Management is a project that coded with C# language.
It can manage employee, department, time keeping,
Phần mềm quản lý nhân sự viết bằng ngôn ngữ lập trình C# cho phép quản lý nhân viên, quản lý khoa phòng, quản lý quyền nhân viên, quản lý chấm công nhân viên, quản lý phép, quản lý khen thưởng/kỷ luật. Các báo cáo thống kê liên quan.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
65
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *