Categories

Nhân sự mới Ban Bí thư Trung ương Đảng | VTC1VTC1 | Ngày 6/10, Hội nghị Trung Ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận, bầu bổ sung hai Uỷ viên Ban bí thư khoá 12

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
40
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *