Categories

Những nội dung chính trong Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14Quốc hội đã ban hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 bao gồm 152 điều và 17 chương, quy định rất nhiều nội dung mới so với các luật cũ. Luật quản lý thuế số 38 đánh dấu bước cải cách rất lớn của ngành Thuế.

Cùng tìm hiểu những nội dung mới trong Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 do Bà Nguyễn Thị Thu Hà – chuyên viên chính Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế trình bày

Trao đổi thêm các vấn đề liên quan đến Luật quản lý thuế tại

Group:

Fanpage:

Website:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
19
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *