Categories

Source code quản lý nhân sự và tiền lương phần 1Hướng dẫn làm đồ án Quản lý nhân sự và chấm công
Source code quản lý nhân sự và tiền lương
Quản lý nhân sự và tiền lương
Các danh mục chức năng chính
1. Quản lý hệ thống – Các chức năng bổ trợ của chương trình.
1.1 Cấu hình cơ sở dữ liệu ( cấu hình cơ sở dữ liệu để mang sang máy khác cài đặt không cần phải sửa trong code)
1.2 Thông tin chương trình ( thông tin giới thiệu về chương trình, phần mềm, trực tiếp trên phần mềm)
1.3 Thông tin tác giả (thông tin về tác giả, người phát triển phần mềm)
1.4. Cập nhật phần mềm ( thông tin, link tải phần update chương trình nếu có)
1.5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm.( phần mô tả, hướng dẫn sử dụng các chức năng của chương trình)

2. Quản lý danh mục- Các danh mục của chương trình, phần mềm
2.1. Phòng ban (mã phòng ban, tên phòng bạn, ghi chú, trạng thái)
2.2. Chức vụ (mã chức vụ, tên chức vụ, ghi chú, trạng thái)
2.3. Hệ số lương (mã hệ số, tên hệ số, giá trị)
2.4. Hệ số bảo hiểm (
2.5. Danh mục trợ cấp (trợ cấp 1, trợ cấp 2, mã trợ cấp, tên trợ cấp, giá trị)

3. Quản lý nhân viên- Quản lý danh mục hô sơ nhân viên
3.1. Nhân viên ( mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, chứng minh thư, trạng thái)
3.2. Hồ sơ nhân viên (mã nhân viên, hồ sơ, mô tả)

4. Quản lý tiền lương- Chức năng thống kê, in ấn, báo cáo tiền lương
4.1. Công thức tính lương ( tổng lương= hệ số lương * ngày công + phụ cấp)
4.2. Bảng lương
4.2.1. Bảng lương tổng hợp (lương của nhân viên theo phòng ban, theo chức vụ, tổng lương tháng…)
4.2.2. Bảng lương cá nhân (lương của từng cá nhân, in ra cho nhân viên)
4.2.3. Bảng lương theo quý (thông tin thống kê lương theo quý, tháng, năm..)

5. Chấm công- Ghi lại số ngày công chính của mỗi nhân viên
5.1. Chấm công ( nhân viên làm được bao nhiêu ngày)

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *