Categories

(VTC14)_Khi các trường Cao đẳng nghề về với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.(VTC14) – Từ ngày 1/1/2017, các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề (trừ các trường thuộc khối Sư phạm) sẽ chuyển về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. Cùng với đó thì khung chương trình và khung đào tạo của các trường này cũng sẽ thay đổi để phù hợp với chủ trương giáo dục nghề nghệp của Bộ Lao động Lao động, Thương binh và Xã hội. Dù còn 3 ngày nữa là quyết định của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nào, và các trường đang lo ngại về sự chuyển đổi khi sự quản lý của 2 Bộ khác nhau.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
22
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *